[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

      ผลการทดสอบระดับชาติ
 

ปีการศึกษา  2551

ผลสอบ O-NET รายบุคคล

ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

ค่าสถิติโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้

 

ปีการศึกษา  2552

ผลสอบ O-NET รายบุคคล

ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

ค่าสถิติโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้
    
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์