[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


เรื่อง : ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
ผู้เขียน : admin
จันทร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 198


 

ประกาศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

*********************************

          ตามคำสั่งโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ที่ ๑๑๙ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.๐๑๗ จำนวน ๑ รายการ นั้น

         

                        คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ ปรากฏว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก มีดังนี้

๑.      บริษัท เค เอส เอส พร็อพเพอตี้วัน จำกัด

 

จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

 

                              ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

(ลงชื่อ) ...............................................ประธานกรรมการ

             (นายนิพล   เพ็ชรรักษ์)

(ลงชื่อ) ...............................................กรรมการ

        (นางสาวสรัลชนา  ก้านกลาง)

(ลงชื่อ) ...............................................กรรมการ

              (นายอรุณ  รู้แสวง)จัดซื้อ/จัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 22 / ธ.ค. / 2557
      ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 22 / ธ.ค. / 2557
      ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 8 / ธ.ค. / 2557


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์